என்று வருவாய்...


புல்லின் மீது விழுந்த
பனி துளி போல
எனக்குள் விழுந்தவளே என்று
வருவாய் என் முன்னாள்?....
--வீ.இளவழுதி

No comments: