ஆளும் திறன்....

எனக்குள் எல்லோரையும் போல வந்தாய்

எனக்கானவளாக மெள்ள மாறிப்போனாய் - நீ

என் காதலியாகவும் இருந்தது இல்லை - இன்று

என் வாழ்க்கை துணையாகவும் இல்லை - ஆயினும்

என்னை ஆட்சி செய்யும் லாவண்யத்தை

எங்கிருந்து கற்று வந்தாய் - கண்ணம்மா!......

- வீ. இளவழுதி காலிங்கராயர்