இரவெல்லாம் நீ....

நினைவுகளில் நீந்தி - ஒவ்வொரு
நித்திரையும் தின்று - என்
எண்ணங்களில் வாழ்கிறாய்!....
என் கண்ணம்மா!....