ஈர்ப்பு விசை....


புவி ஈர்ப்பு விசை
படித்ததுண்டு....
விழி ஈர்ப்பு விசை
பார்த்ததுண்டு...
உன் ஈர்ப்பு விசை
இன்று தானடி கண்டேன்....
--வீ. இளவழுதி.