நீ ...

முக்கனிகளின் மொத்த சுவை
எக்கணமும் என்னின் துணை

No comments: