என் சுவாசம்...

காதல் காற்றை போல
அதனால் தான் நேசிக்கிறேன்...
நீ என் உயிராய் போனாய்
அதனால் தான் சுவாசிக்கிறேன்.....

No comments: