சமர்ப்பணம்!...

என்னின் ஒவ்வொரு சாதனையையும்
எவருக்காவது சமர்ப்பணம் செய்ததுண்டு!..
என் சாதனைகளின் மொத்தமே
என்னின் வாழ்வை உனக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன்!!..

No comments: