எம். ராமசந்திரன் Ex. MLA

அரசியல் புதிர் அல்ல என 
அறிய வைத்தாய் நீ... 
உழைப்பின் மகத்துவமும் 
உண்மையான மனிதநேயமும்
உண்டென இன்றும் 
உணர்த்துகிறாய் நீ!...
பதவியும் பணமும் முன்னிற்கும்
பகட்டு அரசியலில்
பல்லாயிரம் இதயங்களில்
பதவியின்றியும்....
பசுமையாக வாழ்கிறாய் - நீ
என்றும் எங்களில் வழிகாட்டி
என்றும் எங்களின் முதல்வன் நீ..

No comments: