காத்திருப்பு

சம்மதிப்பாய் என்ற நம்பிக்கையில்... 
சாகும் வரை காத்திருக்க செய்வாயே?
                                  -- வீ. இளவழுதி

No comments: