நான்...

இவன் காதலை மட்டுமே
காதலிக்க தெரிந்தவன்
காதலியை அல்ல!....
வீ. இளவழுதி

No comments: