முதல் தரிசனம்....

மூன்றாண்டுகள் என் குரல்
மட்டும் கேட்டவள் - இன்று
முதல் முறையாக - என்
முழு உருவ தரிசனம் காண்கிறாள்;
முழுதாய் ஒரு வார்த்தை
பேச இயலாமல் ...

No comments: