எம். ராமசந்திரன் (MR)


மாசில்லா மாணிக்கம்
பெற்றெடுத்த எங்கள்
ஈடில்லா ராமனே!...
எம் மண்ணின் மைந்தனே!...
பின்னையின் முதல்வனே!...
வாழிய நீவிர் பல்லாண்டு!..

No comments: