எம்மார் (எ) எம். ராமசந்திரன் Ex. MLA

பதவிக்கு வந்து பத்துநாளில் பகட்டாக
பவனி வரும் அரசியல்வாதிகளுக்கு மத்தியில்...
கால் நூற்றாண்டு அரசியலில் - இன்றும்
கறைபடியா கரங்களுடன் வலம் வருகிறாய்!...
இருமுறை சட்டமன்ற உறுப்பினராய் இருந்தும்
இன்றும் எங்களுக்காக புல்லட்டில் பயணிக்கிறா...ய்!....
கட்சி பேதங்களை கடந்து தொகுதியின்
கடைசி நிலை மனிதன் வரை
சாதி மதம் பார்க்காமல் - உன்னில்
சரிபாதியாய் எண்ணி...
சடங்கு சம்பிரதாயங்களை ...
துக்க சந்தோசங்களை ...
உமதாக நினைத்து முதல்வனாய் - நீ முன்னின்று
உரிமையுடன் இன்றும் செய்து வருகின்றாய்!.....
அரசியலை எமக்கு கற்றுத்தந்த - எங்கள்
ஆசானே!... உன் அரிசுவடி பற்றி என்றும்
உங்கள் வழியில் பயணிப்போம்!...

No comments: