உன் புன்னகை


உன்னின் புன்னகையை பார்க்கும்
ஒவ்வொரு நொடியிலும் -
நமக்கான தோட்டத்தில்
புதிதாய் பூத்துக்குலுங்கும்
ரோஜா பூக்களை பார்க்கும்
பரவசம் கிடைக்குதடி!...

No comments: