உன் கொளுசுகளின் ஓசை....


என்னை பெரிய
இசை கலைஞன்
என்பவர்களுக்கு
தெரியுமா?
நான்
ஏழு ஸ்வரங்களும்
கற்றது
உனது
கொளுசுகளிடம் தான்
என்பது!...

3 comments:

Uthra R said...

Hi,
Nice Poems........
But u didnt tell who is that girl.......

Palanivel, Ravikumar said...

Seems like you are seasoned a little bit….keep up the good work!

Sriram Kameswaran said...

Just started seeing this blog.Interestin!!

I never know that you are writting poems. Really nice.

There is a spelling mistake in this poem, please correct it.