குளிர்..

உறைய வைக்கும் 
குளிரைப்பற்றி பயமில்லை 
உடன் நீயிருப்பதால்!...  
 

No comments: